Inhoudsopgave:
Artikel 1 – My Daily Favorite
Artikel 2 – Definities
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – Wijzigen en aanvullen van de Algemene Voorwaarden
Artikel 6 – De overeenkomst
Artikel 7 – Retourneren
Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan
Artikel 10 – Verplichtingen My Daily Favorite bij herroeping
Artikel 11 – Herroepingsrecht bij custommade producten
Artikel 12 – Prijzen
Artikel 13 – Levering van producten
Artikel 14 – Correctierondes grafisch ontwerp
Artikel 15 – Eigen gebruik
Artikel 16 – Uitvoering van diensten
Artikel 17 – Annuleringen
Artikel 18 – Betalingen
Artikel 19 – Intellectueel eigendom en auteursrecht
Artikel 20 – Aansprakelijkheid
Artikel 21 – Vrijwaringen
Artikel 22 – Overmacht
Artikel 23 – Verwerking van persoonsgegevens
Artikel 24 – Klachten.
Artikel 25 – Toepasselijk recht en overige bepalingen
Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 – My Daily Favorite

Handelsnaam: My Daily Favorite
Adres: Elementen 37
Postcode en woonplaats: 3894 DE Zeewolde
Kvk-nummer: 87169002
E-mail: info@mydailyfavorite.nl
Website: www.mydailyfavorite.nl

hierna te noemen: “My Daily Favorite”

Artikel 2 – Definities

 1. Aanbod: het voorstel van My Daily Favorite tot het sluiten van een Overeenkomst met de consument.
 2. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst (op afstand) en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door My Daily Favorite worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en My Daily Favorite.
 3. Aanvaarding: een wilsverklaring van de consument welk tot My Daily Favorite is gericht dat met het aanbod wordt ingestemd.
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor een doeleinde die verband houdt met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 6. Dag:
 7. Digitale inhoud: alle gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat My Daily Favorite of de consument in staat stelt om digitaal verkregen informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd mogelijk maakt.
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 10. Modelformulier voor herroeping: het in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping.
 11. Offerte: een door My Daily Favorite aan de consument gestuurde brief of e-mail waarin kort de opdracht en de daarvoor te betalen vergoeding vermeld staat (het aanbod).
 12. Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen My Daily Favorite en de consument is gesloten. Door aanbod en aanvaarding komt er een Overeenkomst tot stand.
 13. Partijen: zowel consument als My Daily Favorite.
 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst zonder dat de consument en My Daily Favorite gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.
 15. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door My Daily Favorite of de consument worden ingevoerd, verwerkt en/of opgeslagen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod, offertes en overeenkomsten van My Daily Favorite. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op onze website en zullen als bijlage aan de offerte worden toegevoegd.
 2. Voordat een Overeenkomst met de consument wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden ter beschikking gesteld aan de consument. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal My Daily Favorite alvorens de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de consument deze Algemene Voorwaarden kan inzien.
 3. Geschiedt de totstandkoming van de Overeenkomst langs de elektronische weg, dan kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld. Dit alles op een zodanige wijze dat deze Algemene Voorwaarden op een zo eenvoudig mogelijk manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangegeven worden op welke wijze de consument de tekst van deze Algemene Voorwaarden kan inzien.
 4. Indien er naast deze Algemene Voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zullen de bepalingen uit die specifieke voorwaarden – indien dit schriftelijk is vastgelegd in die specifieke voorwaarden – prevaleren boven de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.
 5. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten en voorwaarden bedongen worden ten behoeve van My Daily Favorite gelden ook ten behoeve van eventueel door My Daily Favorite ingeschakelde tussenpersonen en derden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, vrijblijvend wordt gedaan of onder voorwaarden geschied wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als My Daily Favorite gebruikt maakt van afbeeldingen, bieden deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Doch binden kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod My Daily Favorite niet. Geven afbeeldingen geen waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
 3. My Daily Favorite garandeert niet dat de kleur van een product zoals deze wordt gezien op een computerscherm identiek gelijk is aan de kleur die ontvangen wordt. Dit kan afwijken door de kwaliteit van het computerscherm of door het ingestelde kleurenschema.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – Wijzigen en aanvullen van de Algemene Voorwaarden

My Daily Favorite is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van het wijzigen c.q. aanvullen van de Algemene Voorwaarden wordt de consument op de hoogte gesteld alvorens de gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen intreden. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van My Daily Favorite wordt aanvaard door de consument, tenzij uit het aanbod volgt dat deze vrijblijvend is gedaan. Indien er sprake is van een vrijblijvend aanbod komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat My Daily Favorite de aanvaarding van het aanbod bevestigt.
 2. Bij de aanbod en aanvaarding kan er gebruik worden gemaakt van techniek voor communicatie op afstand. Indien hier gebruikt van wordt gemaakt, bevestigt My Daily Favorite dit onverwijld langs dezelfde weg als de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Daarnaast neemt My Daily Favorite passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt My Daily Favorite voor een veilige web omgeving.
 3. My Daily Favorite kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien My Daily Favorite op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 7 – Retourneren

 1. Bij producten:
  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. My Daily Favorite mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De onder a genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. My Daily Favorite mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
  1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. My Daily Favorite mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De onder a genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als My Daily Favorite hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan My Daily Favorite.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) My Daily Favorite. Dit hoeft niet als My Daily Favorite heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door My Daily Favorite verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als My Daily Favorite niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als My Daily Favorite aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. My Daily Favorite heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10 – Verplichtingen My Daily Favorite bij herroeping

 1. My Daily Favorite de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. My Daily Favorite vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door My Daily Favorite in rekening gebracht zijn voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij My Daily Favorite aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. My Daily Favorite gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft My Daily Favorite de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 – Herroepingsrecht bij custommade producten

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op custommade producten. Onder custommade producten wordt verstaan: producten die op verzoek van een consument speciaal op maat gemaakt zijn, producten die naar de wensen van de consument aangepast zijn, producten waarop My Daily Favorite uiterlijk kenmerken van consument heeft aangebracht.

Artikel 12 – Prijzen

 1. My Daily Favorite behoudt zich het recht voor de tarieven genoemd op de website, in de Overeenkomst, in deze Algemene Voorwaarden en die op enigerwijze openbaar zijn gemaakt te wijzigen. Van een wijziging wordt de consument een maand voor ingang van de wijziging op de hoogte gesteld. Dit kan door middel van een brief of e-mail geschieden.
 2. Alle prijzen genoemd op de website, in de Overeenkomst, in deze Algemene Voorwaarden of die op enigerwijze openbaar zijn gemaakt, zijn – tenzij anders vermeld – exclusief omzetbelasting (btw) of andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Artikel 13 – Levering van producten

 1. My Daily Favorite zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan My Daily Favorite kenbaar heeft gemaakt.
 3. My Daily Favorite streeft ernaar de bestelling binnen 1-3 werkdagen te verzenden naar de consument, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. My Daily Favorite is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
 5. My Daily Favorite is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal My Daily Favorite zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van My Daily Favorite.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij My Daily Favorite tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan My Daily Favorite bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Correctierondes grafisch ontwerp

Indien My Daily Favorite optreedt als grafisch ontwerper geldt het volgende: na levering van door My Daily Favorite speciaal voor consument geproduceerde teksten, strategische/creatieve concepten, ontwerpen en andere geproduceerde materialen heeft de consument recht op drie correctierondes. Wenst de Opdrachtgever na de derde correctie ronde aanpassingen aan de door My Daily Favorite geproduceerde teksten, strategische/creatieve concepten, ontwerpen en andere geproduceerde materialen dan komen de extra kosten die My Daily Favorite hiervoor maakt voor rekening van de consument.

Artikel 15 – Eigen gebruik

 1. Alle door My Daily Favorite aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud zijn slechts bedoeld voor eigen gebruik. Het doorverkopen van producten is niet toegestaan, tenzij er voor het doorverkopen schriftelijk of digitale toestemming van My Daily Favorite is verkregen.
 2. Overtreding van dit beding met betrekking tot intellectueel eigendom door de Consument maakt hem boete plichtig jegens My Daily Favorite. De als dan, zonder nadere gebrekestelling, dadelijk opeisbare boete bedraagt €2.500 per overtreding, zulks onverminderd het recht van My Daily Favorite om vergoeding van eventueel door haar geleden schade als gevolg van de overtreding te vorderen. Dit alles zonder dat er enige gerechtelijke tussenkomst vereist is.

Artikel 16 – Uitvoering van diensten

 1. My Daily Favorite zal de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) diensten worden uitgevoerd bepalen en neemt bij het uitvoeren van de diensten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. Doch kan er niet ingestaan worden voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Voor My Daily Favorite geldt er derhalve een inspanningsverplichting en géén resultaatsverplichting.
 2. My Daily Favorite is gerechtigd om derden (uit zijn netwerk) in te schakelen bij het uitvoeren van de diensten indien hij dit in het belang van de consument wenselijk acht. Voor het inschakelen van derden is geen kennisgeving of uitdrukkelijk toestemming van de consument vereist.
 3. In de Overeenkomst genoemde termijnen waarbinnen de dienst moet worden uitgevoerd, gelden slechts als handvat en niet als fatale termijnen. Indien de termijn door My Daily Favorite overschreden wordt, ontstaat er dan ook geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. Van een fatale termijn is slechts dan en alleen sprake indien dit met zoveel woorden in de Overeenkomst overeengekomen is.

Artikel 17 – Annuleringen

 1. Enige verhindering, ongeacht de oorzaak hiervan, waardoor consument over wil gaan tot annulering van een (bel)afspraak, ligt geheel in de risicosfeer van consument. Voor annulering en wijziging van (bel)afspraken geldt het volgende:
  1. Opdrachtgever heeft het recht om tot 24 uur voor aanvang van een afspraak over te gaan tot annulering/wijziging hiervan. Geschiedt de annulering/wijziging echter binnen 24 uur dan wordt er €49,00 in rekening gebracht.
  2. Opdrachtgever heeft het recht om tot 3 uur voor aanvang van een belafspraak over te gaan tot annulering/wijziging hiervan. Geschiedt de annulering echter binnen 3 uur dan wordt er €49,00 in rekening gebracht.

Artikel 18 – Betalingen

 1. De consument kan een keuze maken uit de volgende betaalmiddelen:
  1. betaling per iDeal of;
  2. achteraf betalen per factuur (directe bankoverschrijving).
 2. Indien er wordt gekozen voor achteraf betalen per factuur, moeten facturen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald worden door middel van een storting op het bankrekeningnummer zoals op de factuur vermeld.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de consument vanaf de dag dat de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Vanaf de eerste dag na het intreden van het verzuim is de consument de wettelijke handelsrente á 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
 4. Indien de vordering na schriftelijke aanmaning nog niet is voldaan, is My Daily Favorite gerechtigd een incassobureau in te schakelen ter vordering van het openstaande bedrag. Is er een incassobureau nodig om de vordering te innen dan komen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de consument.
 5. Indien de termijn van betaling vermeld op de betalingstermijn is verstreken zonder een betaling te ontvangen dan heeft My Daily Favorite het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat het volledige factuurbedrag is voldaan door de consument.

Artikel 19 – Intellectueel eigendom en auteursrecht

 1. My Daily Favorite behoudt zich het auteursrecht voor op gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten, ontwerpen en andere geproduceerde materialen in de ruimste zin van het woord. Zonder schriftelijke toestemming mag de consument deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
 2. De consument verkrijgt bij het sluiten van de Overeenkomst een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die voor het uitvoeren van de diensten door My Daily Favorite worden gemaakt. Deze licentie zal slechts gelden indien de consument aan zijn financiële verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst voldoet.
 3. De afgegeven licentie geldt slechts uitsluitend voor gebruik door de consument zelf. Gebruik door derden is nadrukkelijk niet toegestaan.
 4. Overtreding van dit beding met betrekking tot intellectueel eigendom door de Consument maakt hem boete plichtig jegens My Daily Favorite. De als dan, zonder nadere gebrekestelling, dadelijk opeisbare boete bedraagt €2.500 per overtreding, zulks onverminderd het recht van My Daily Favorite om vergoeding van eventueel door haar geleden schade als gevolg van de overtreding te vorderen. Dit alles zonder dat er enige gerechtelijke tussenkomst vereist is.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid

 1. Indien My Daily Favorite aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. My Daily Favorite is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen de consument en My Daily Favorite, dan wel tussen My Daily Favorite en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van My Daily Favorite.
 3. My Daily Favorite is in beginsel niet aansprakelijk voor door hem gemaakte fouten. Dit is slechts anders indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en er sprake is van directe schade. De vergoeding voor schade is – per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenissen – beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de consument onder de Overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan €10.000.
 4. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: schade welk het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van My Daily Favorite, en van haar medewerkers, hulppersonen of door hem ingeschakelde derden.
 5. My Daily Favorite is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Indien schade is ontstaan door onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens verstrekt door de consument dan is My Daily Favorite niet aansprakelijk voor deze schade.
 7. Derden kunnen My Daily Favorite op geen enkele rechtsgrond aansprakelijk stellen.

Artikel 21 – Vrijwaringen

 1. Consument vrijwaart My Daily Favorite voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien consument aan My Daily Favorite informatiedragers, digitale databestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, digitale databestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22 – Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan – maar niet beperkt tot – storingen in de telecommunicatie, ziekte, oorlog, stremming in het vervoer, staking, brand en overstromingen, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd. Dit alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 2. Van overmacht is ook sprake indien redelijkerwijs van My Daily Favorite niet gevergd kan worden, op basis van bijzondere omstandigheden van het geval, dat de uitvoering van de Overeenkomst verder wordt voortgezet.

Artikel 23 – Verwerking van persoonsgegevens

 1. Voor het uitvoeren van de Overeenkomst door My Daily Favorite is het noodzakelijk om persoonsgegevens van de consument te verwerken. My Daily Favorite zal bij het verwerken van deze gegevens de zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau.
 2. De verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden op een wijze die passend is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. My Daily Favorite heeft een privacyverklaring welke te raadplegen is op de website van My Daily Favorite.
 4. Indien er een datalek bij My Daily Favorite ontdekt wordt zal dit zo snel mogelijk aan consument bekend worden gemaakt.

Artikel 24 – Klachten

 1. Klachten kunnen door de consument via de email bij My Daily Favorite bekendgemaakt worden.
 2. My Daily Favorite beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij My Daily Favorite.
 4. Bij My Daily Favorite ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door My Daily Favorite binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. De consument dient My Daily Favorite in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 25 – Toepasselijk recht en overige bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle Overeenkomsten die door My Daily Favorite met consument worden gesloten, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.
 3. Veranderingen in management of de rechtsvorm van de My Daily Favorite hebben geen invloed op deze Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.
 4. Iedere partij draagt – voor zover niet anders overeengekomen – haar eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst.

Download het modelformulier voor herroeping: [download id=”4642″]